Regulamin

Regulamin

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
Moje boisko „Orlik 2012"

KAŻDY UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ
I PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU!

 1. Harmonogram zajęć koordynuje administrator obiektu.
 2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje administrator obiektu.
 3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 4. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:
  • na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego,
  • na boisku do koszykówki i siatkówki obowiązuje obuwie płaskie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. wchodzenia, wieszania się, opierania na bramkach i siatkach,
  6. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jedzenia słonecznika,
  7. zaśmiecania,
  8. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  9. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  10. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
  11. wprowadzania zwierząt,
  12. korzystania z boisk bez zgody administratora obiektu,
  13. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
 6. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za urazy i wypadki powstałe w wyniku korzystania z boisk,
  • za rzeczy i przedmioty pozostawione na boisku.
 8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag administratora obiektu .
 9. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz wstępu na boiska i sankcje finansowe oraz karne.

Burmistrz Miejskiej Górki

Pliki do pobrania